Grok von xAI am Notebook. © xAI / Canva
AI

Grok: Elon Musk AI-Startup xAI schickt schimpfendes LLM ins Rennen gegen ChatGPT und Co