Michael Spacil (fynup), Hermann Futter (Compass Gruppe) und Wolfgang Staudinger (fynup). © fynup
Fintech

fynup: Vergleichs-Portal für Finanzprodukte holt Compass-Gruppe als Investor